MEMBER


Momoko Tomitsuka

Satoshi Nakagawa

Natsumi Koshigoe

Ai Hirakawa 

Yasushi Kobayashi

Norihito Yuki

Keiko Shoji

Moéko Tamakawa

Akira Sasaki