MEMBER


Momoko Tomitsuka

Satoshi Nakagawa

Natsumi Koshigoe

Ai Hirakawa 

Yasushi Kobayashi

Norihito Yuki

Akira Sasaki

Keiko Shoji

Tamaki Yamamoto

Motoki Kihara

Yusuke Hiraina

Anna Sugiyama