MEMBER


Momoko Tomitsuka

Satoshi Nakagawa

Natsumi Koshigoe

Ai Hirakawa 

Yasushi Kobayashi

Norihito Yuki

Keiko Shoji

Moeko Tamakawa

Akira Sasaki

Tamaki Yamamoto

Motoki Kihara

Sayaka Kimura