MEMBER

SN_tomitsuka.png

Momoko Tomitsuka

CEO

nakagawa.jpg

Satoshi Nakagawa

COO

 
 

Ai Hirakawa 

Natsumi Koshigoe

 
 

Norihito Yuki

Yasushi Kobayashi

 
 

Keiko Shoji

Akira Sasaki

 
 

Yusuke Hiraina

Motoki Kihara

 
 

Anna Sugiyama